portfolio

Snapshot_20121230

ชื่อ น.ส ธนาภรณ์ อภิวงศ์
ชื่อเล่น หมิว อายุ 21 ปี
จบจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สาขาวิชา คหกรรมการผลิต

nav_01

nav_04

1291705869

ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

ราชภัฏลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์แและสังคม สาขาวิชา สังคมศึกษา

ดิฉันและเพื่อนๆ ( ตอนเรียนอยูที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง )

2013-01-13 17.35.02

2013-01-13 17.34.21

รูปภาพตอนจบชั้น ปวช. ปีที่ 3 ถ่ายร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนๆ สาขาวิชา คหกรรมการผลิต ประจําปีการศึกษา 2552

2013-01-13 17.33.40

การรับใบประกาศนียบัตร ชั้น ปวช. ปีที่ 3 สาขาวิชา คหกรรมการผลิต ประจําปีการศึกษา 2552

2013-01-13 17.32.23

2013-01-13 17.37.06

2013-01-13 17.36.06

ผลงานของดิฉัน

Snapshot_20121229

ประกาศนียบัตร

สําเร็จการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากโรงเรียนป่าตันวิทยา เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550

2013-01-13 17.37.57

ประกาศนียบัตร
ได้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ สาขางาน คหกรรมการผลิต จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2553

2013-01-13 17.50.38

ประกาศนียบัตร
ได้เข้ารับการฝึกอบรมการเข้าประจํากองลูกเสือสามัญ ปีการศึกษา 2550

2013-01-13 17.38.40

ผ่านการอบรมอาชีพหลักสูตร วิชาชีพระยะสั้น วิชากฎหมายครอบครัว จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

2013-01-13 17.57.06

Advertisements

สาระน่ารู้เรื่องวัดป่าตันหลวง อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง

1255618879

บทความ

วัดป่าตันหลวง ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าตัน หมู่ที่ 5 ตำบลป่าตัน อ.เเม่ทะ จ.ลำปาง เป็นวัดเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยเจ้าแม่จามเทวี มีโบราณวัตถุ โบราณสถานอันล้ำค่ามากมายเช่น

บานประตูแกะสลักโบราณ เป็นบานประตูไม้แกะสลักโบราณ ในวัดป่าตันหลวง ที่มีความประณีต งดงาม หาดูได้ยาก

พระพุทธรูปพระเจ้าไม้แก่นจันทร์ ประดิษฐาน มบมณฑปปราสาท ณ วัดป่าตันหลวง ต.ป่าตัน เป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานนับพันปีและเป็นที่เคารพสักการบูชาของชาวแม่ทะและชาวลำปาง ถือว่าเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง

ซุ้มประตูโขง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าแม่จามเทวี สร้างขึ้นพร้อมกับพระวิหารหลังเก่าลักษณะ คล้ายๆกับซุ้มประตูเข้าพระวิหารวัดพระธาตุลำปางหลวงบนยอดสุดจะมีลักษณะคล้ายกับพระธาตุนครพนม มีความสวยงามและละเอียดละออมาก .

เพลงล้านนาไทย

น้ำทิพย์เจือโลหิต ของสามกษัตริย์ตรา

ฮ่วมดื่มน้ำสัตยา ทรงทำสัตย์ปฏิญาณ
ฮื่อลูกหลาน ได้สุข ฮ่มเย็น

พญามังรายเจ้า พ่อขุนรามคำแหง พ่อพญางำเมือง
ฮ่วมสร้างเวียงธานี นพบุรี ศรีนครพิงค์

* ฮื่อละเว้นก๋านศึกสงคราม ผูกไมตรีปรองดอง เชียงแสนเขลาง
สุโขทัย หริภุญชัย พะเยาเวียงกุมกาม

แว่นแคว้นแดนล้านนาไทย สืบเจ่นไป ใต้ธงสยาม
กู้สายน้ำแม่ปิงงาม เจ็ดร้อยกว่าเข้ายาม เลิศล้ำ ล้านนาไทย
( ซ้ำ * )

ไหว้สา จาวล้านนาไทย บ่ ดีอาย ตี้เป็นคนเมือง
สืบสานงานศิลป์ลือเลื่อง อู้ภาษากำเมือง เรืองล้ำ ล้านนาไทย

26_3_298d1a6aa42d497

IMG_8947

วัดป่าตันหลวงแม่ทะ

Free style สาระน่ารู้เรื่อง ประวัติศาสตร์ไทย

spd_2011051671146_b

บทความ

ประวัติศาสตร์ไทยมักเริ่มนับตั้งแต่สมัยอาณาจักรสุโขทัยเป็นต้นมา หากแต่ในอาณาเขตประเทศไทยปัจจุบัน พบหลักฐานของมนุษย์ซึ่งมีอายุเก่าแก่ที่สุดถึงห้าแสนปี[1] ตลอดจนหลักฐานของอารยธรรมและรัฐโบราณเป็นจำนวนมาก
ภูมิภาคสุวรรณภูมิเคยถูกชาวมอญ เขมรและมาเลย์ปกครองมาก่อน ต่อมา คนไทยได้สถาปนาอาณาจักรของตนเอง เช่น อาณาจักรสุโขทัย ไล่เลี่ยกันกับอาณาจักรล้านนา อาณาจักรเชียงแสน และอาณาจักรอยุธยา อาณาจักรสุโขทัยเจริญรุ่งเรืองในช่วงเวลาค่อนข้างสั้นประมาณ 200 ปี ก็ถูกผนวกรวมกับอาณาจักรอยุธยา
พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลกอบกู้เอกราช และย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรี รัชสมัยของพระองค์ถือเป็นช่วงเวลาของการทำสงครามและการฟื้นฟูความเจริญของชาติ อาณาจักรธนบุรีมีพระมหากษัตริย์ปกครองพระองค์เดียว กินระยะเวลาเพียง 15 ปี แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 กรุงรัตนโกสินทร์ยังเผชิญกับภัยคุกคามจากประเทศเพื่อนบ้าน กระทั่งรัชกาลที่ 4
การลงนามในสนธิสัญญาเบาว์ริง ทำให้ชาติตะวันตกหลายชาติเข้ามาทำสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมอีกหลายฉบับ ต่อมา แม้จะมีการยกดินแดนให้ฝรั่งเศสและอังกฤษหลายครั้ง แต่สยามไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก กุศโลบายของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทำให้ไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง โดยอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตร อันทำให้สยามได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ และนำมาซึ่งการแก้ไขสนธิสัญญาอันไม่เป็นธรรมทั้งหลาย
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองมาเป็นประชาธิปไตย ทำให้คณะราษฎรเข้ามามีบทบาทในทางการเมือง ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ประเทศไทยได้ลงนามเป็นพันธมิตรทางทหารกับญี่ปุ่น แต่ในช่วงสงครามเย็น ประเทศไทยได้ดำเนินนโยบายเป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกา มีนโยบายต่อต้านการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในภูมิภาค
หลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง ประเทศไทยยังถือได้ว่าอยู่ในระบอบเผด็จการในทางปฏิบัติอยู่หลายทศวรรษ ประเทศไทยประสบกับความไร้เสถียรภาพทางการเมือง และมีการสืบทอดอำนาจรัฐบาลทหารผ่านรัฐประหารหลายสิบครั้ง อย่างไรก็ดี หลังจากนั้นได้มีเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยครั้งสำคัญในเหตุการณ์พฤษภาทมิฬ ประชาธิปไตยในประเทศเริ่มมีความมั่นคงยิ่งขึ้น

Untitled-22

27269_images

images

52136Ayutthaya_3_pagodas

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ wordpress tanaporn 264

TeacherDay

TeacherDay-1

images (11)

Snapshot_20121230

สวัสดีค่ะ

old-book-with-blank-cover1

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาว ธนาภรณ์ อภิวงศ์
ชื่อเล่น หมิว อายุ 21ปี
Facebook Tnnaporn Apiwong
นิสัยส่วนตัว โกรธง่ายหายเร็ว
ชอบรับประทานอาหารประเภท ก๋ยวเตี๋ยว สุกี้ ข้าวผัดกระเพรา

ก๋วยเตี๋ยว

images (1)

สุกี้

141

ข้าวผัดกระเพรา

images (2)

กิจกรรมยามว่าง ชอบวาดรูปภาพการ์ตูน โดเรม่อน หมีพู

โดเรม่อน

images (3)

หมีพู

images (4)

การศึกษา

จบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง
ปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาชาวิชา สังคมศึกษา ชั้นปีที่ 3

ราชภัฏลำปาง

รูปภาพ (วันวานยังหวานอยู่ ) ตอนที่กําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

ดิฉันและเพื่อนๆ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

2013-01-13 17.31.45

ดิฉันและเพื่อนๆ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

2013-01-13 17.34.21

ดิฉันและเพื่อนๆ จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

2013-01-13 17.35.02

ดิฉัน เพื่อนๆ และอาจารย์ที่ปรึกษา

2013-01-13 17.33.40

บทความสาระน่ารู้

ขอแนะนํา 10 สุดยอดน้ำตกเมืองไทย

66592_345985092157714_903783056_nTAT+NewHeart+Logo+22+Dec_+10

ในบางครั้งที่เราอยากเที่ยวเพื่อพักผ่อน หรือเพื่อการพจญภัยต่างๆ อาจไม่ต้องถึงกับไปเที่ยวเมืองนอก เสียอย่างเดียว เพราะธรรมชาติในบ้านเราอย่างเมืองไทยก็มีสถานที่เที่ยวที่สวยงาม มหัศจรรย์ไว้อยู่มากมาย อาทิเช่น น้ำตก ทะเล ป่าเขา และวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของน้ำตกที่ได้ชื่อว่าเป็น “10 สุดยอดน้ำตกเมืองไทย”

น้ำตกทีลอซู จังหวัดตาก

อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง มีต้นกำเนิดจากห้วยกล้อท้อ ซึ่งเป็นลำน้ำขนาดใหญ่และมีปริมาณน้ำมากมายมหาศาล สภาพป่ารอบข้างเขียวขจี เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่ในผืนป่าตะวันตกอย่างน่ามหัศจรรย์ ด้วยระยะทางและสภาพเส้นทางที่ยากลำบาก จึงท้าทายให้ผู้คนเข้าไปสัมผัสอย่างมากมาย

น้ำตกแม่ยะ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่ หน้าผาสูงชันราว 280 เมตร น้ำตกกระทบโขดหินเป็นชั้นๆ เหมือนม่านน้ำแล้วไหลลงไปรวมกันที่แอ่งเบื้องล่าง น้ำใสเหมาะแก่การเล่นน้ำ และการพักผ่อน น้ำตกแม่ยะมีต้นกำเนิดไหลมาจากยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งนอกจากจะชมน้ำตกแม่ยะแล้วยังสามารถเที่ยวชมความงามของน้ำตกอื่นๆได้อีก เช่น น้ำตกแม่กลาง น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริภูมิ เป็นต้น

น้ำตกแม่สุริน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป็นน้ำตกชั้นเดียวที่ยิ่งใหญ่และงดงามไม่น้อยกว่าที่ใด ลักษณะของสายน้ำจะไหลจากหน้าผาสูงดิ่งลงสู่เบื้องล่างประมาณ 200-300 เมตร น้ำตกจะอยู่ระหว่างหุบเขา เมื่อยืนจากจุดชมวิวจะเห็นถึงความงดงามของน้ำตกอยู่ฝั่งตรงข้ามได้อย่างชัดเจน ซึ่งทางอุทยานฯ ได้สร้างศาลาชมวิวไว้บนยอดดอย เดือนที่เหมาะแก่การเที่ยวคือช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมเพราะสามารถเที่ยวชมทุ่งดอกบัวตองบนดอยแม่อูคอได้

น้ำตกเหวนรก จังหวัดนครนายก

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางเลยก็ว่าได้ ด้วยสภาพป่าดงดิบอันสมบูรณ์และแหล่งรวมต้นน้ำลำธารหลายสายซึ่งไหลมารวมกันตกลงจากผาสูงดิ่งชันราว 90 องศา เป็น 3 ชั้นใหญ่ๆ ด้วยกัน โดยชั้นแรกมีความสูงราว 60 เมตร และไหลลึกลงไปสู่ผาน้ำตกชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 ซึ่งมีความสูงรวมกันกว่า 100 เมตร ซึ่งความสูงชันทำให้สายน้ำไหลตกกระทบเกิดเสียงดังสนั่นก้องไปทั้งหุบเขา และเกิดละอองไอลอยคลุมไปทั่วบริเวณนั้น จนดูลึกลับน่าเกรงขามจนทำให้คนขนานนามว่าน้ำตกเหวนรก ซึ่งทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะจัดทำระเบียงให้ชมน้ำตกได้แค่ชั้นบนสุดเท่านั้น ชั้น 2 ลงไปจะอันตรายปิดตายไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเดินไปชม

น้ำตดห้วยขมิ้น จังหวัดกาญจนบุรี

ตั้งอยู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติ เขื่อนศรีนครินทร์ เป็นน้ำตกที่เป็นหินปูนมีเชิงชั้นเล็กๆ 7 ชั้น ทำให้การไหลของน้ำงดงาม โดยแต่ละชั้นมีชื่อเรียกต่างกัน เช่น ม่านขมิ้น วังหน้าผา ฉัตรแก้ว ไหลจนหลง ดงผีเสื้อ ร่มเกล้า เป็นต้น มีทางเท้าสำหรับขึ้นไปชมน้ำตกแต่ละขั้น ช่วงที่เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวคือเดือนตุลาคมถึงธันวาคม

น้ำตกเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี

เป็นน้ำตกใหญ่และสวยงามบนฝั่งแม่น้ำแควใหญ่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “อุทยานแห่งชาติเขาสลอบ” ความยามของสายน้ำจากชั้นบนสุดถึงล่างสุดยาว 2,000 เมตร แบ่งเป็น 7 ชั้น เมื่อเดินสูงขึ้นไปจนถึงชั้น 7 ซึ่งธารน้ำจะแยกเป็น 2 สาย สีขาวของสายน้ำที่ตกจากผาสูงเมื่อมองไกลๆ จะมีลักษณะคล้ายงาของช้างและหัวของช้างที่ยื่นเดินออกมาจากภูผา จึงได้ชื่อว่า “น้ำตกเอราวัณ”

น้ำตกเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว มี 15 ชั้น บริเวณธารน้ำตกมีผีเสื้อจำนวนมากมายเหมาะสำหรับการดูผีเสื้อและศึกษาพรรณไม้ สภาพภูมิประเทศมียอดเขาสูง 2 ยอด คือ ยอดสอยดาวเหนือและยอดสอยดาวใต้ ซึ่งเป็นแหล่งต้นกำเนิดของธารน้ำหลายสายไหลตกลงมาเป็นน้ำตกเขาสอยดาวขนาดใหญ่

น้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี

เป็นน้ำตกที่อยู่ในเทือกเขาสระบาป ทางเดินเข้าน้ำตกง่ายและสะดวก น้ำใส เหมาะแก่การเล่นน้ำ ก่อนถึงตัวน้ำตกจะมีแอ่งน้ำธรรมชาติซึ่งเป็นที่อาศัยของปลาพลวง ซึ่งสามารถพบได้เฉพาะบางภาคเท่านั้น ลักษณะของน้ำตกมี 3 ชั้น และมีเจดีย์ศิลาแดงซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้สร้างไว้ ส่วนทางซ้ายมีสถูปพระนางเรือล่มอันเป็นบรรจุพระอังคารของพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ที่สร้างขึ้นเพราะครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จประพาสน้ำตกพลิ้วแห่งนี้เมื่อ พ.ศ. 2417 และทรงชื่นชมโสมนัสในความงดงามของน้ำตกแห่งนี้มากเป็นอย่างยิ่ง นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมไปเที่ยวตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป เพราะเป็นช่วงฤดูผลไม้

น้ำตกกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคใต้ มีความสูง 1,835 เมตร เป็นต้นน้ำลำธารที่สำคัญและก่อให้เกิดน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น น้ำตกกรุงชิง น้ำตกพรหมโลก น้ำตกกะโรม เป็นต้น โดยมีน้ำตกกรุงชิงเป็นน้ำตกที่งดงามและคงความเป็นธรรมชาติที่สุด เหตุที่ชื่อน้ำตกกรุงชิงเพราะมาจากต้นเชิงพันธุ์ไม้ตระกูลปาล์มซึ่งมีมากในบริเวณนั้น

น้ำตกขุนพอง จังหวัดเลย

เป็นน้ำตกที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในภูกระดึง อยู่ในป่าปิดจึงเที่ยวได้เฉพาะช่วงฤดูแล้งเท่านั้น คือตั้งแต่ปลายพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมิถุนายน และต้องทำเรื่องขออนุญาตพร้อมขอเจ้าหน้าที่นำทางด้วย ในช่วงฤดูหนาวคือต้นเดือนธันวาคมของทุกปี ต้นเมเปิลจะเปลี่ยนสีใบจากเขียวเป็นแดงร่วงหล่นทั่วบริเวณน้ำตก อันเป็นความงามสัญลักษณ์ของภ

My self

Snapshot_20121230

สวัสดีค่ะ

ชื่อ นางสาวธนาภรณ์ อภิวงศ์ ชื่อเล่น หมิว

เกิดวันศุกร์ ที่ 29 เดือนพฤษศจิกายน พ.ศ. 2534 อายุ 21 ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน 17/1หมู่ 5 ตําบลป่าตัน อําเภอแม่ทะ

จังหวัลําปาง E-mail miwza_317@hotmail.com

กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ชั้นปีที่ 3

ราชภัฏลำปาง

width="209" height="241" images (10)class=”alignnone size-full wp-image-320″ />

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชา สังคมศึกษา

ชอบสี ฟ้า ชมพู เขียว ขาว

slide0062_background

02-T-027-004

spd_20110517131258_b

images (5)

ชอบรับประทานอาหารประเภท ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัดกระเพรา สุกี้

images (6)

1909200710067mm5

images (7)

งานอดิเรก ชอบวาดรูปภาพการ์ตูน โดเรม่อน หมีพู

images (3)

images (4)
ชอบกีฬาประเภท วิ่ง ว่ายนํา

ลักษณะนิสัยส่วนตัว โกรธง่ายแต่หายเร็ว

อาชีพที่ใฝ่ฝันและอยากเป็นมากที่สุด รับราชการ(ครู)

powerpoint-ครูผู้มีหัวใจบรมโพธิสัตว์

คติประจําใจ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จอยู่ที่นั่น

p67546520736

Snapshot_20121229

ย้อนวันวานยังหวานอยู่ (ไม่ว่านานแค่ไหนก็ไม่เคยลืม)

วันที่จบจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง

วันรับใบประกาศนียบัตร ปวช. ปีที่ 3

2013-01-13 17.33.40

2013-01-13 17.32.23

2013-01-13 17.37.06
2013-01-13 17.36.06

เพื่อนของฉัน

2013-01-13 17.35.02

2013-01-13 17.34.21

2013-01-13 17.31.45

Snapshot_20121230

คิดถึงเพื่อนมาก ๆ ทุกคนเลยจ้า